Εγγύηση-10-χρόνια

Εγγύηση 10 χρόνια!

Η εταιρία G-U εγγυάται για όλα τα εξαρτήματά της, με εξαίρεση των ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων και υπό την προϋπόθεση της σωστής τήρησης των προϋποθέσεων για την Εγγύηση, ότι κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης δεν θα επέλθουν σπασίματα ή ραγίσματα. Το χρονικό διάστημα της εγγύησης ανέρχεται σε 10 χρόνια (άρθρο 477 γερμ. ΑΚ).

Εγγύηση | Όροι

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει ζημία (σπάσιμο/ράγισμα υλικού) αντικαθιστούμε δωρεάν το ελαττωματικό ανταλλακτικό. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρχουν τα ίδια ανταλλακτικά προς αντικατάσταση, τότε θα αντικαταστήσουμε τα ανταλλακτικά με όμοια ιδίου είδους.

Εγγύηση | Προϋποθέσεις

Η εγγύηση ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση της σωστής τοποθέτησης του μηχανισμού από ειδικούς και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες τοποθέτησης μας, της σωστής χρήσης τους και της εξής συντήρησης αυτών τουλάχιστον μια φορά ανά έτος:

  • Όλα τα κινητά εξαρτήματα και κλειδώματα των μηχανισμών πρέπει να λαδώνονται και να ελέγχεται η λειτουργία τους. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τέτοια καθαριστικά, που δεν επηρεάζουν την αντιδια-βρωτική προστασία των μηχανισμών.
  • Για την επιφάνεια του μηχανισμού δίνεται εγγύηση μόνο όταν δεν έχει επηρεαστεί αυτή από το προφίλ του κουφώματος, από βαφές ή από διάφορες άλλες ουσίες του εξωτερικού περιβάλλοντος.
  • Όλοι οι περιορισμοί σχετικά με το επιτρεπόμενο μέγεθος και βάρος θα πρέπει να τηρηθούν, σύμφωνα με τις συνοδευόμενες οδηγίες. Εξαρτήματα του μηχανισμού που είναι ουσιώδη για την ασφάλεια πρέπει να ελέγχονται σχετικά με την σταθερότητα και την φθορά τους. Κατά περίπτωση θα πρέπει να γίνει επανέ-λεγχος στις βίδες (σφίξιμο) ή να γίνει αντικατάστασή των σχετικών ανταλλακτικών. Όλες οι ρυθμίσεις των μηχανισμών καθώς και η αντικατάσταση τους, θα πρέπει να γίνονται από ειδικούς

Οι βλάβες που σχετίζονται με την εγγύηση θα πρέπει να μας γνωστοποιούνται εγγράφως εντός της προθεσμίας της εγγύησης. Αξιώσεις που πηγάζουν από την εγγύηση παραγράφονται μετά από 6 μήνες από την παρουσίαση της βλάβης.

Από την παρούσα εγγύηση δεν επέρχεται περιορισμός της γενικής μας εγγύησης που έχουμε αναλάβει με τους δικούς μας Γενικούς Όρους Συναλλαγής για το χρονικό διάστημα της τρέχουσας προθεσμίας που προβλέπεται από τον Νόμο σχετικά με τις διατάξεις περί της εγγύησης. Επίσης, η παρούσα εγγύηση δεν παρατείνει την προθεσμία που προβλέπεται από τον Νόμο σχετικά με τις διατάξεις περί εγγύησης. Από την παρούσα επιπρόσθετη εγγύηση δύναται να γεννηθούν μόνο τέτοιες αξιώσεις (κατ΄αποκλεισμό αξιώσεων για αποζημιώσεις και αξιώσεων για έξοδα τοποθέτησης, συναρμολόγησης κ.λ.π), που είναι εντός του πλαισίου της εγγύησης που δόθηκε.